Barraca en el Cabanyal

Teatre original complet I

Alfons el Magnànim - 1995 - València

Escena II (fragment). MANUEL. Eixe ja s'ha despertat...

Autor: Eduard Escalante i Mateu

Escena II (fragment)

 

MANUEL.         Eixe ja s'ha despertat.

MAURO.           Com tot hu teniu tancat,

¡amigo, l'aire no jua!

Obrigau de par en par

eixa porta, açò s'abrasa.        Señalando la del jardín

PACA.               Fa molt de resol.

MAURO.                                Que en faça.

MANUEL.         ¿Veus? Ja escomença a manar.

MAURO.           Tota la cara em senyalen

els mosquits. ¿I hi ha qui diu

que en lo Cabanyal se viu?

A mi ni que me'l regalen.

Levantándose

MANUEL.         Pregunta-li tu qui el crida.

PACA.               Pos bé la siesta has dormit.

MAURO.           Pitjor nit que la d'anit

no la passaré en ma vida.

¡Així Lusbel se l'emporte

al tal don Felipe!

MANUEL.         [Apart]           ¡Adiós!

MAURO.           Digau-li respecte al gos

que atre dissabte no el porte.

PACA.               L'animal...

MAURO.                         No hi han excuses.

Se'n ve al meu llit, ¡mà que és feta!,

i tocant la guitarreta

¡vol dir que m'ompli de puces!

És abusar i no tindre. ..

Jo pe'a dormir malament,

Nelo, t'heu dic francament:

m'hauré de privar el vindre.

MANUEL.         [Apart] ¡Ojalá, i ell m'amenaça!

MAURO.           El meu modo de pensar

és que a on puc incomodar

no vaig i me quede en casa.

PACA.               Entre amics, tot se concília...

MAURO.           Són genis. Jo mai rehuse,

però a lo manco no abuse.

MANUEL.         [Apart] ¡No!

PACA.               Tu eres de la família.

MAURO.           ¿Sabeu que me dóna guerra

un doloret en l'espatla?

Esta humitat és molt mala;

el llit no me'l féu en terra:

a la nit dorc en l'andana.

MANUEL.         ¿Tu? ¿No se n'aneu después?

MAURO.           Con demà és Sant Jaume...

MANUEL.         ¿Pues?

MAURO.           I despús demà Santa Anna,

se quedem.

MANUEL.         [Apart] ¡Quina hermosura!

MAURO.           Així pot pendre Batista

quatre banys: ¿tu no l'has vista

com ha eixit de borraüra?

MANUEL.         ¿Jo? ¡Què he de vore! [Apart] ¡Tot farsa!

MAURO.           Rascant-se la pobra xica

se fa a trossos.

MANUEL.         [Apart] Si Ii pica

que es rasque contra una sarsa.