Obres completes i selecció de lletres reials per ell redactades

Editorial Selecta - 1950 - Barcelona

Autor: Bernat Metge
Indret: Torre de Bellesguard (Sarrià) (Barcelona)

22, juliol, 1409 (fragment)

Lo Rei. Capità: l'altre dia vam rebre una lletra vostra amb la qual ens significàveu com després que fos arribat amb l'estol al castell de Càller, nostre molt car primogènit lo Rei de Sicília us acollí molt bé i com havent gran plaer de vostra vinguda us féu mariscal, de la qual cosa hem tingut molt singular plaer, i li ho agraïm molt. Plagui a nostre senyor Déu, que li dini llarga vida i salut amb aquella prosperitat que el nostre cor i lo seu desitgen.

Sapigueu que diumenge, a 14 del present mes, estant en la cas de Bellesguard i desitjant molt saber novetats de nostre molt estimat primogènit el rei de Sicília i de la seva host, de la finestra de la nostra cambra vam veure venir una galera de la part de llevant que va arribar a la platja de Barcelona. I al cap de poc estigué amb nós en Guillem Pujada, qui ens va dir que la dita galera venia de Sardenya i que portava bona nova, però que ell encara no la sabia.

Autor: Bernat Metge
Indret: Torre de Bellesguard (Sarrià) (Barcelona)

24, gener, 1410

 

Lo Rei. Diputats: nós, havent sobirà desig així com som tinguts envers Déu i nostres sotmesos que després nostres dies romanguin en pau i tranquil·litat nostres Regnes i terres, hem deliberat en nostre solemne consell que amb sobirana diligència siguin vists i reconeguts i ben examinats tots els testament i codicils de tots nostres il·lustres predecessors, de gloriós record, per tal que en cas, ço que Déu no vulgui, vingués a nós morir sense fills, sapiguem certament, i a vosaltres i a tots els nostres sotmesos sigui clar i notori a qui pertanyerà la successió de dits Regnes i terres nostres.[...]

Nós escrivim d'aquesta matèria als diputats d'Aragó i a les ciutats de Saragossa i de Mallorca i a tots nostres Regnes i terres, per tal que les persones que ens trametran puguin, al mateix temps amb aquelles que ens trametreu, entendre en el fet a sobre dit. Dada en la casa de Bellesguard, sota nostre segell secret, a vint-i-quatre dies de gener de l'any 1410. Rex Martinus.

Dirigitur deputatis generalis Valencie. Dominus Rex mandavit mihi Bernardo Medici.