Dia 6 de desembre de 1788...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Calaix de sastre I 1769-1791 , 1987

Dia 6 de desembre de 1788. Tal dia fou embouirat; i havent-se serenada la tarda a la banda de ponent, se veu lo sol clar a la tarda a quatre hores, i a llevant, entre aquella espessor de boira, se manifesta l'arco iris, vulgo l'arc de Sant Martí. En tal dia féu fred, i tots, o los més, abrigats amb capots.

Queden fondejades a mar, més amunt de la llanterna, a la vista de la muralla de Mar, embarcacions carregades de blat, bacallà i teleries, segons he oït contar, i ignoro si han vingut del Llevant o de quins paratges, venint molt  a temps lo càrrec de blat per subvenir a aquesta ciutat en sa escassès que donava prou cuidado.