Dia 8 d'agost [1804]

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Calaix de Sastre VII. 1804-1807 , 1994

Dia 8 d'agost [1804]. En esta tarda, a sis hores, ha succeït un terratrèmol; no vull dir terremoto ni llamp i tro del cel sobre casa Cortada en lo carrer del Pi [...], sí que d'un homenot que guiava una carreta plena de fustes, armaris i armari com de gran prestatge de llibres, tot vell i mig consumit, que amb lo gran balanç de tanta faràndula com hi havia, cabalment davant del bal­có de mon aposento —malhaja tantes carretes, que no para lo ruido en tot lo dia—, s'ha trabucada amb tot l'embalum a la vora de la paret de casa Cortada, i lo cavall a terra, espatllada la barana de la carreta de la part caiguda al bordell tot, espeternegant-se lo cavallot; i encara mira de com lo mosso no ha llançat més d'una dotzena de llamps i ires de Déu. [... ] I gràcies a Déu que no ha succeït cap desgràcia a algú, havent vingut a molt poc que no xafàs i matàs lo gran pes, carreta i animal, al Josep, sotacotxero de casa. Com la caritat nos obliga a tots a ajudar al pròxim en tot treball que es tròbie, aixís lo bon Josep ha ajudat a 1'home a tràurer-lo del tripajoc i, amb ajuda del carreter i un xicot, alçar la carreta caiguda i después tornar-la a farcir de tot aquell fustam. I, atordit lo carreter, sempre ha callat, ni pegat al cavall com altres bàrbaros i renegadors de Déu i dels sants, no sé si també de Maria Santíssima, que no són pocs en nostra Catalunya.