En quant a l'entrada al monestir...

Autor: Rafael d’ Amat i de Cortada
Obra: Viles i ciutats de Catalunya , 1994

En quant a l'entrada al monestir, hi ha una gran plaça o pati prou capaç i sobre del primer portal, pel que s'hi entra, hi ha una miranda quadrada, la que fineix amb forma piramidal, i la teulada envernissada de vàrios colors. Hi ha altra torratxeta amb cucurulla i dintre queda sostinguda amb dos travessers l'única campana grossa de la iglésia, prou fina de sonido, pel to de la segona campana de la iglésia del Carme de Barcelona, que a son torn la toquen los monjos per senyalar al cor en son reso o cant. Hi ha altre campanar cerca d'est, que és lo del rellotge, de color de mangra o vermell, les parets en quadro i los arcs en semicírcul, que aguanten a les campanes d'hores i quarts, així mateix pintats per la uniformitat.