Per espai de molts d'anys se cuidà de sa meua barca...

Autor: Lluís Salvador d' Austria Toscana
Obra: Obres completes [Arxiduc] , 1990

Per espai de molts d'anys se cuidà de sa meua barca un vei pescador que li deien el sen Gotzo. Sa barca l'havia feta fer a un fuster meu, dins sa cotxeria de Can Caló, i a braços la devallaren p'es camí des Guix, fins a sa vorera de mar.

Molt bons servicis mos prestà, per ses vinyes, aquest bot per dur canyes des Dolços, prop des Cap Gros, de Sóller, des port de Valldemossa, de Banyalbufar, etc.

Hi havia a s'Estaca un altre mariner més vei, i aquest comandava en dies de temporal, per entrar dins sa petita cala. Me sembla véurer-lo encara, de damunt es penyal qui forma sa defensa de dita cala, enmig des polsim de ses ones, dirigint sa maniobra per poder entrar sense estellar-se sa barca damunt ses roques, cosa que de vegades no era molt fàcil de fer; i quan ell deia endavant, no s'errava i sa barqueta era arriada amb seguretat damunt s'escar.

Maldament aleshores Son Gallard no fos encara meu, D. Fausto Gual de Torrella, que llavores era es propietari, me donà s'amable permís de poder perllongar ran de mar sa carretera, tancant a una i altra part amb barreres, per amor des bestiar que hi solia pasturar.

Entre es Guix i sa Foradada no hi havia, llavors, cap pas. Tres hores vaig emplear atravessant per damunt ses penyes per fer-me bé càrrec de ses dificultats des paratge, lo que no podia fer resseguint sa costa amb sa barca; i sa carretera va sortir ben plana i bastant resguardada per amor de sa Foradada, de la mar des guergal qui tan fort pega en aqueixa costa; sòliament es mestral hi pega de ple, perquè des llebeig la resguarda sa punta de Banyalbufar, anomenada des Cavall. Els penyals des Guix abaten també sa força de ses ones devora sa petita platja d'aquest nom, a on sa carretera té un doble empedrat i arriba fins a sa vorera de la mar, i allà vaig fer taiar uns escalons dins sa mateixa roca, per poder embarcar amb facilitat; i és aquest un dels punts millors per sa mica de redós que formen els escuis des Guix. En dies de bonança se veu des de s'altura com se perllonguen formant una espècie de moll natural.