Vaig demanar si hi havia un hostal...

Autor: Lluís Salvador d' Austria Toscana
Obra: Obres completes [Arxiduc] , 1990

Vaig demanar si hi havia un hostal a on hi pogués romandre, i me digueren que prop de la iglésia un homo tenia una taverneta i hi vàrem baixar per un carrer mal empedregat. Era un homo vell que se deia Marió i yenia una cambra tota sola amb un gran llit que mos va posara sa nostra disposició. Ses bísties, emperò, les havíem de posar a una altra banda. Jo les volia abeurar primer quedinar.lis menjar, i vaig tenir que tirnar per amunt fins a s'abeurador i pujar en fosca tota sa costa, i ara sí que va anar bé!