La Publicitat, diari

La Publicitat - 1934 - Barcelona