Llibre de Sitges

Editorial Selecta - 1952 - Barcelona

El llevant a Sitges

Autor: Joan Barat i Creus

El llevant a Sitges

Penetra pels carrers,
entre les cases blanques.
Sobta secretes veus
i enamora clavells
que vessen pels ampits
de mal closes finestres.
Diríeu: tot el mar
cavalca dins la vila.
Valsa amb la tarda gris
per cimals de palmeres.
I la veu creix i creix
per tota la Ribera,
contra els pins abatuts
i els ulls de les finestres.
Un desig vehement
aleshores us crida:
ser bandera o penell
dins la claror robada.