E així tots los sarraïns paliers del regne de València...

Autor: Bernat Desclot
Obra: Crònica , 1982

E així tots los sarraïns paliers del regne de València se llevaren tots contra el rei; si que les novelles vengren al rei en la ciutat de Valèntia que tots los sarraïns del regne s'eren alçats e havien emblats bé quaranta castells, e adoncs lo rei cavalcà ab dos-cents cavallers e ab dos mília hòmens a peu, e anà-se'n a Eixàtiva per tenir aquí frontera als sarraïns.

E quan venc un jorn, mijant juny, e'1calenar de 1276, novelles vengren al rei que sarraïns a cavall e a peu havia entrats en la vall d'Albaida e que havien corregut prop de Xàtiva. E el rei aitantost guarni's e muntà a cavall, e tots sos cavallers atresi e la gent d'Eixàtiva, e eixiren defors de la vila per entrar en la vall. Mas En Guillem Ramon de Montcada, e En Pere de Montcada, maestre del Temple, e En Garcia Ortiç de Sagra no volgren que el rei hi anàs, ans deixeren que si ell hi anava, que ells se'n tornarien; si que el rei se'n tornà, e En Guillem Ramon de Montcada, el maestre del Temple son frare, e En Garcia Ortiç, ab cent cinquanta cavallers e ab cinc-cents servents, cavalcaren e entraren en la vall. E aquí encontraren-se ab sis-cents cavallers sarraïns e ab gran res d'hòmens a peu, e foren en tal guisa sobrats per los sarraïns, que anc no pogren escapar ne fer negunes tornes; si que hi moriren tots, sinó En Guillem Ramon de Montcada qui n'escapà, si cinquè de cavallers, e fo nafrat en la cuixa. E els sarraïns menaren-se'n pres En Pere de Montcada, maestre del Temple, e meseren-lo a un castell qui ha nom Biar.