I sense apartar-nos gaire del tema que tractem...

Autor: Ramon Violant i Simorra
Obra: L'art popular a Catalunya , 1976

I sense apartar-nos gaire del tema que tractem, sobre la influència religiosa en l'art general dels pobles, veurem encara com en les creacions artístiques més properes a nosaltres, que no pas a les belles pintures murals romàniques i les talles d'imatges gòtiques, produccions medievals que, com les de l'arquitectura i l'escultura antigues d'arreu, més que el sentiment estètic i de bellesa que crea l'art lliure o profà, després del religiós, plasmaren el sentiment místic o religiós de l'època (imatges, temples, tombes o monuments funeraris), el Renaixement inicia un moviment de renovació exuberant i florit, acompanyat gairebé sempre d'un sentiment religiós puixant i dominant, a la vegada, ben manifestat en l'art erudit així com en el popular. Però, això no obstant, l'element popular, encara que inconscientment, segueix gravant i plasmant en les seves produccions els símbols amulets representatius de religions arcaiques, eclipsades pel cristianisme (rosetons, estrelles, esvàstiques, sol i lluna, etc.), que en altre temps, segons ens informa l'estudi de Fart antic en general, sembla que havien tingut una veneració tan místi­ca i reverent com els mateixos símbols característics de la nova religió.

Naturalment que molts d'aquests signes geomètrics, senzills i evolucionats, poden tenir origen en el traçat de compàs, com algú suposa... Però com comprendríem, llavors, per exemple, que la sexifòlia i altres rosetons curvilinis apareguts en l'art preromà hagin captivat després totes les generacions de vint-i-quatre, o més, centúries, sense pèrdua de continuïtat, quan es poden crear, amb la precisió del compàs, tantes altres figures encara més decorati­ves i belles que la secular sexifòlia i l'esvàstica curvilínia multi ratllada?