Les "letxeres" del magatzem del "Maltés"...

Autor: Maria Ibars i Ibars
Obra: L'últim serf , 1993

Les "letxeres" del magatzem del "Maltés" prengueren per Patró a sant Roc. En el convent de la mar de vora al magatzem, es venerava. Totes tenien coses que agrair-li. Àngela i les acostades a ella li havien demanat la salut de Batiste. Se li faria dir una missa i els gojos cantats; se n'uniren moltes. Altres refusaren, com la "Balancé", per falta de voluntat i algunes per creure que era privilegi de la Societat poder passar sense beateries. Aportaren flors i ciris, tinells de geranis i cossiolets amb pomposes plantes. Foren ajudades per l'escolà del convent, el tio Joan, perfil ben tallat, afable, acollidor de tothom, ubicat al replà de l'escaleta que donava al campanari, bellugant-se vora la tauleta de Sabater de vell quan no tenia flor que netejar, ciris que encendre ni campanes que dringar. La "Lliberana" aplegà amb un gran ram panxut, redó i ben espés de flors variades: de jardí i de terra broixa.

-Massa grandot és -li bonegaren-.  Dus flors per a molts rams.

El desferen i una corejada rialla brollà de totes les goles. Dins del pompós ramell hi havia una bóta plena de vi del seu campús, tot havia estat fet per burlar el "consumero".

Van perdre unes hores de treball per complir la devota promesa. L'altar quedava reblit de flor com testimoni de cors agraïts.