Un capfoguer semblant...

Autor: Ramon Violant i Simorra
Obra: L'art popular a Catalunya , 1976

Un capfoguer semblant, destinat també a sostenir l'ast, conserva el Museu de Ripoll, el qual està coronat per una graciosa espiral que queda definida del mig en forma d'un cap d'ani­mal estilitzat. Al davant hi havia tres ganxos, un dels quals està trencat. En altres ca­sos, un dels capfoguers d'aquest tipus portava al cim un plat rodó que servia de teiera o fallera, tal com he trobat a Espot. I podríem parlar, encara, d'altres que, si be te­nen també els ganxos de sostenir l'ast, aca­ben en una bola per la part superior i son mes baixos que els descrits (Museu de Solsona, Pallars, Ribagorça).