Dins Vida i obra de Joan de Gualbes i Copons

Curial Edicions i PAM - 1995 - Barcelona

Autor: Joan de Gualbes i Copons
Indret: Església dels Sants Just i Pastor (Barcelona)

Vull ploren los catalans

la mort de Carles Segon,

puix no hi ha hagut en lo món

rei de vassalls tan amants;

sospiren los xics i grans

a vista dels disbarats

cometen los deputats

i altres què sacrilegis:

resten sens los privilegis

amb lo jou al coll lligats.

Autor: Joan de Gualbes i Copons
Indret: Església dels Sants Just i Pastor (Barcelona)

Elegesc la sepultura a mon cadàver faedora en la dita parroquial iglésia de Sant Just i Sant Pastor, dins la capella del Santíssim Sagrament d'aquella, en lo reclau fa a mà esquerra a l'entrar en dita capella, a on vull que decentment se'm sia feta sepultura de pedra negra, posant en la pedra de la paret lo escut de mes armes amb poques motllures, la qual sepultura vull me sia feta amb dotze cóvens i vint-i-quatre atxes, i que mon cadàver sia vestit amb lo hàbit del pare sant Francesc donant al síndic la caritat ordinària. I que dit mon cadàver no sia aportat alt, sinó amb lo fèretro, cobert lo ataüt de baieta negra amb vetes blanques, gastant de mos béns lo que convingue i sia menester.