Parlament en casa de Berenguer Mecader

Obres completes. Obra profana I

Editorial Albatros - 1973 - València

PARLAMENT O COL·LACIÓ QUE S'ESDEVENC...

Autor: Joan Roís de Corella

PARLAMENT O COL·LACIÓ QUE S'ESDEVENC EN CASA DE BERENGUER MERCADER ENTRE ALGUNS HÒMENS D'ESTAT DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA, LOS QUALS ORDENAREN LES HISTORIALS POESIES SEGÜENTS, ÇO ÉS, CASCÚ LA SUA EN SON ELEGANT ESTIL

 

per la celsitud transcendent de la senyora de les ciències, sacra Teologia, davallant, ab delitós estudi, en los florits e verds camps d'afable poesia, llevant les àncores de pereós oci, lleíxats los prats de reposat silenci, estendré les càndides veles, ab plaent exercici, en les baixes antenes de vulgar poesia. A la tempestuosa mar de Venus la proa de ma escriptura endreçant, descriuré naufraigs d'aquells qui, en ella follament navegant, dolorosa e miserable fi prenen. Mas, perquè el meu despoblat entendre, a descriure ensems e trobar, per nova ínvenció, no basta, sols recitaré un parlament que, pocs dies passats, entre alguns hòmens d'estat esdevenc; los noms dels quals recitant l'alt e gentil estil de tan ben raonades proses, seria a la sua ínclita fama haver enveja e a verdadera amistat girar les espatles.