Així que anaren avant

Autor: Bernat Desclot
Obra: Crònica , 1982

Així que anaren avant i, quan foren al trescoll, encontraren-se amb la host dels sarraïns i anaren ferir a ells; sí que la batalla fou gran i forts. En Guillem de Montcada veié un puig davant si, i entengué que si els cristians podien prendre aquell puig, que tot llur fet seria guanyat i els sarraïns serien perduts; i si els sarraïns els prenien, els cristians haurien perduda la batalla. I així, partí-se de la sua senyera amb una partida de sos cavallers, i anà a ferir entre els sarraïns; sí que els esvaí, i malgrat d'ells muntà-se'n per una serra amunt, amunt del puig. I quan els sarraïns ho veieren, foren-ne molt irats, i partiren-se de llur host ben bé dotze mil i muntaren-se vers el puig on En Guillem de Montcada era. O quan Guillem de Montcada es veié venir, digué a sos cavallers:

Barons -digué ell- aneu-los a ferir, i jo romandré ací amb un sol cavaller; que si el puig podem retenir, la batalla havem guanyada.

Així els cavallers punyien vers els sarraïns i anaren a ferir en ells, sí que els aconseguiren o passaren més enllà, mes tan era gran la pressa dels sarraïns, que no pogueren tornar el puig a En Guillem de Montcada. I els sarraïns muntaren el puig, i En Guillem de Montcada, qui els veié, volgué escapar-se'n, per çò que només hi era amb un cavaller, mes no pogué davallar amb el cavall, que la muntanya era molt rosta i arrocada. I tornà atràs i volgué prendre altre camí, mes els sarraïns el sobtaren tan fort de totes parts, que no es pogué defendre, i pres un colp en la cama que el peu li caigué en terra; i puix feriren el seu cavall, i caigué del tot en terra o aquí morí. I el cavaller qui amb ell era, mentre que els sarraïns se combatien amb En Guillem de Montcada, es defensà el millor que pogué; i ja que va veure que son senyor era mort, escapà als sarraïns, i malament nafrat en el cap i en la cara, i tornà-se'n vers els cristians.

Entretant En Ramon de Montcada seguí la senyera i anava a avant, ferint i donant de grans colps, i el cavall esperonà i caigué  en la pressa, qui era molt gran, i aquí morí.