Del monestir actual, el que conserva...

Autor: Jaume Farriol i Montserrat
Obra: Banyoles vora el llac , 1966

Del monestir actual, el que conserva més l'encant evo­cador, és el claustre. Situat al centre de l'edificació monàstica, tocant a l'església per la cara del sud, el claus­tre és un recer suau, una pinzellada d'exquisida humanitat en un quadre d'estructura severa. El cel, a través dels quaranta-vuit arcs que formen les quatre cares del claustre, s'endevina benigne i nítid. Les columnes que serveixen de suport als arcs són gràcils, estilitzades i acaben amb capitells. Traspassant el pedrís que serveix de línia de sustentació de les columnes, un es troba dins el jardí del monestir. Un jardí senzill i descurat. Al centre, el pou on es retraten totes les colles d'homes i joves que van a fer exercicis espirituals al monestir. Una colla que no es faci retratar a la vora del pou sem­bla que no hagi acomplert exactament les directrius de sant Ignasi, si be cal tenir en compte que desconeixem les opinions de sant Ignasi envers les màquines de re­tratar.

Les quatre cares del claustre, que donen a dependències importants del monestir, són un enfilall d'urnes que contenen les despulles d'abats i d'alguns senyors de l'Edat Mitjana que van escollir el monestir com a última estada terrenal. Relleus, escuts i altres motius esculpits a les parets interiors són una lliçó continua d'història monacal.