D'un gran ardit que féu N'Huguet...

Autor: Bernat Desclot
Obra: Crònica , 1982

CXLIII (fragment)

 

D'un gran ardit que féu N'Huguet, Comte d'Empúries contra los francesos

 

Quan lo rei d'Aragó, segons que damunt és dit, se'n fo tornat al coll de Panissars, trametia tots dies cavallers e servents a la host del rei de França qui hi guanyaven molt e faïen de grans ardits. E entre els altres ardits, si en féu un N'Huguet, comte d'Empúries, aital. Ell hac espiar un dia que bé mil cinc-centes bèsties eren vengudes de la host del rei de França prop Cotlliure per portar vi a la host d'un lleny de Marsella qui l'havia aquí aportat per mar e descarregat. E quan lo comte damunt dit hac aço espiat, aparellà's tro amb cent servents e amb cinquanta hòmens a cavall e partí's de nit de la host, del rei d'Aragó, que nengú no sabia quin ardit se volia fer. E quan venc sus en l'endemà matí, hac aitant anat amb sa companyia damunt dita, que fo fora de tot Empordà e de tota la vall de Banyuls e fo passat dellà lo castell de Cotlliure per lo vinyet d'aquell castell, en guisa que nengú no el veé. E aquí ell partí sa companyia en tres parts, si tot s'era poca e féu metre los servents en aguait en un lloc e los cavallers tots en altra ben lluny d'aquell aguait, llevat ell, qui romàs amb si set de cavallers; e féu manament que ningú no es mogués tro que ell hagués ferit e desrengat.