El manuscrit A és un quadern de setze fulls de paper...

Autor: Agustí Duran i Sanpere
Obra: Llibre de Cervera , 1975

El manuscrit A és un quadern de setze fulls de paper, gran foli, plegat verticalment, de 397x 40 mm., relligat modernament amb cobertes de pergamí. Conté el text de l'Entrada de Jesús a Jerusalem i el Concili contra Jesús. Tot el manuscrit és d'una sola mà, i correspon a la data de 1534 que duu a la capçalera. Al foli I v° hi és afegida la nòmina dels personatges que intervingueren en la representació de l'any 1545. El ms. B és un quadern format per dos plecs de paper, de cinquanta-cinc fulls, de 198x136 mm. La lletra és de la mateixa mà que la del ms. A, i conté nombroses interpolacions i afegidures en papers de totes mides i formes. Relligat d'antic, té cobertes fetes d'un tros de document notarial del segle XIV. Molts fulls són voluntàriament inutilitzats per mitjà de doblecs, enganxadures i altres maltractes pel desig de suprimir o refer nombrosos fragments d'una primera versió amb posteriors redaccions, no sempre afortunades. El ms. B conté la representació de la Passió del Divendres Sant al matí des de les acusacions davant Caifàs, Anas, Pilat i Herodes, fins a la Crucifixió de Jesús. Segueix el Davallament a l'Infern, del mateix Divendres a la tarda, i els Planys de sant Joan i de la Magdalena i Davallament de la Creu, destinats al Dissabte Sant. No solament aquest manuscrit ens dóna el text de l'obra, sinó el repartiment dels personatges. En la primera representació de l'any 1534, veiem que mossèn Sança es reserva el paper d'Isaac, i mossèn Ponç, l'altre autor, el de Pilat. Veiem també que mossèn Romeu interpretarà el paper de la Verge i que el de la muller de Pilat, que hi té un extens i dramàtic parlament, fou confiat al pintor de retaules mestre Pere Alegret. Jesús fou representat per mossèn Montaner.